OPERACIJA

Zavod za upravljanje kulturne dediščine Grad se je v letu 2017 prijavil na razpis LAS Goričko 2020, in sicer na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS Goričko 2020« v letu 2017 za sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Na javni poziv je prijavil operacijo z nazivom »Z Olijem po vulkanski pokrajini« pod Tematsko področje Varstvo okolja in ohranjanje narave, ukrep Biotske raznovrstnosti in varovanje okolja z zagotavljanjem kakovostne interpretacije naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti izobraževanja/osveščanja.
Operacijo smo začeli izvajati v jeseni 2017 in smo jo aprila 2018 uspešno zaključili. V operaciji sta sodelovala dva partnerja iz sosednjih občin, in sicer Planinsko društvo Goričko Tromeja iz Občine Kuzma ter Gor turizem d.o.o. iz Občine Rogašovci.

 

V okviru operacije smo izvedli delavnice, predavanja, izobraževalne ekskurzije in pohod, v katere smo vključevali lokalno prebivalstvo in delavce s področja izobraževanja, turizma, kulture in varstva narave, ter tako omogočili medgeneracijsko sodelovanje in učenje. Operacija je z izvedbo delavnic, predavanj in izobraževalnih ekskurzij približala prebivalcem in obiskovalcem pomen naravnih danosti, ki jih na območju vulkanske pokrajine imamo, osveščala o pomenu varstva biotske raznovrstnosti, varovanja narave ter kvalitetne interpretacije naravne in kulturne dediščine, predvsem geologije in vulkanizma na vulkanskem območju. V okviru operacije so nastali novi produkti in nova partnerstva, ki bodo prispevala k razvoju skupnega nastopa na trgu (program za ciljne skupine, ki bo povezal tri občine in obiskovalcem predstavil naravne in kulturne posebnosti območja). V okviru projekta smo izvedli skupno promocijo vulkanskega območja in doživetij na tem območju ter vključili Olijevo vulkansko pot med ostale pohodne poti v regiji.

 

V okviru operacije smo pridobili novo opremo, s katero smo obogatili doživetje v vulkanskem podzemlju in s katero na sodoben način interpretiramo geologijo in življenje na vulkanskih tleh. Nova oprema v Doživljajskem parku Vulkanija je: fogscreen sistem - oprema za doživetje bruhanja lave v lavini cevi, fotosistem za fotografiranje obiskovalcev v Vulkaniji in tiskanje spominskih fotografij, aplikacija OLIvulkan za prikaz dveh kratkih filmov v kamnolomu bazaltnega tufa, dva kratka filma o delu v kamnolomu in kristalu olivinu v bazaltnem tufu, 10 vitrin za zbirko kamnin v Geološkem muzeju in oprema za izvajanje geoloških delavnic v kamnolomu. Partnerji v projektu pa so pridobili mobilno informacijsko točko za pohodnike, opremo za spoznavanje kamnin in gorskega (vulkanskega) sveta ter izdelali turistični program za spoznavanje vulkanske pokrajine (izobraževalni in turistični program za ciljne skupine).

 

Operacijo smo 21. aprila 2018 zaključili s tiskovno konferenco, na kateri smo javnosti predstavili aktivnosti in pridobljeno opremo.

 

Operacija je vredna 86.693,03 eur, od tega so upravičeni stroški v višini 71.059,87 eur. Projekt je sofinanciran s strani ESRR (MGRT) v višini 56.847,90 eur (80% delež sofinanciranja upravičenih stroškov), zavod ZUKD Grad bo zagotovil lastna sredstva v višini 27.594,30 eur, partnerja pa v višini 2.250,84 eur.

 

Pri izvajanju operacije so sodelovali delavci s področja varstva narave, turizma in kulture, učenci treh osnovnih šol ter domačini iz vseh treh občin.
Vsa pridobljena oprema se že uporablja pri spoznavanju geologije in značilnosti vulkanizma v Doživljajskem parku Vulkanija, prav tako pa smo z novo opremo obogatili šolske programe.

 

Povezave:

- EU SKLADI, http://www.eu-skladi.si/

- MGRT, http://www.mgrt.gov.si/

- LAS GORIČKO, http://www.las-goricko.si/prva-stran

 

   

 

 

 

  

 

 

  

Želiš obiskati naš doživljajski park Vulkanija?

Preveri zasedenost in rezerviraj svoj termin.

X

Všečkaj nas!